Over en UIT !!!!!!!!

Op de politieke markt van 13 december heeft de gemeenteraad zich gebogen over de locatiekeuze van AGOVV. Unaniem werd het voorstel van het college aangenomen om af te zien van de locatie aan de Europaweg ('bosje' van Goudkuil) omdat deze niet kansrijk is. We zijn hier erg blij mee.

Is nu alle gevaar geweken? Nee, helaas niet. Dhr Goudkuil heeft advocatenkantoor Dommerholt de opdracht gegeven te onderzoeken of er een mogelijkheid is om nog onder de natuurwetgeving op dit bos uit te komen. Bijv. door te onderzoeken of er indertijd procedurefoutenzijn gemaakt.

Daarom hebben wij als stichting besloten om ons voorlopig niet op te heffen, maar om alert te blijven op wat er eventueel nog gaat gebeuren. We hebben fors oppositie geleverd, en met succes! En dat zullen we, indien nodig, in de toekomst zeker weer gaan doen. Om die reden hebben we op 14 november jl ingesproken bij de commissie Ruimtelijke Ordening van de provincie Gelderland en gevraagd om blijvende waakzaamheid. Die boodschap werd door de commissie goed ontvangen.

We willen iedereen nogmaals heel hartelijk bedanken voor de enorme steun en hulp die we de afgelopen maanden hebben gekregen.

 

PMA 5 juli 2007

Vooraf, maar vooral tijdens de Politieke Markt van 5 juli werd duidelijk hoe de diverse politieke partijen reageerden. Leden van stichting Het Ordens Massief hebben met diverse politieke partijen vooraf gesproken en onze argumenten aangedragen. 

Overzicht stem verhoudingen tijdens politieke markt 5 juli.

 

Aantal zetels

Businesscase

Locatie

SGP

2

Nee

Nee

ChristenUnie

3

Nee

Nee

PvdA

11

Ja

Ja

D66

1

Ja

Ja

VVD

6

Ja

Ja

Leefbaar Apeldoorn

4

Geen mening

Ja

Groen Links

4

Geen mening

Nee

Gemeente Belangen

2

Geen mening

Nee

CDA

6

Geen mening

Geen mening

 

 

 

 

De gemeenteraad van Apeldoorn heeft 39 raadsleden. Een overzicht van standpunten te beginnen vanaf de grootste partij.

 

CDA 

 


 

 

VVD

 


 

 

 

Leefbaar Apeldoorn

 

Leefbaar Apeldoorn 4 zetels. Dhr Alles stelde, dat of de businesscase al dan niet waardevol voor Apeldoorn is, niet interessant is voor LA. Dat is een zaak voor AGOVV. De provincie bepaalt uiteindelijk of de locatie geschikt is. Mw. Maertens zei al eerder dat de provincie de plannen toch wel zal tegenhouden en dat ze daarom voor kunnen zijn. Het college moet zeker doorgaan op deze weg om te kijken wat er kan. 

 


 

 

Christenunie

 

Christenunie, 3 zetels. Dhr Veen zegt dat voor de gokhal onacceptabel is. Het plan is zo waardevol dat het moet worden uitgevoerd.

De locatie houdt een aantasting in van het Veluwse natuurgebied. Daar liggen allerlei regels op, en de vraag is of Apeldoorn die plannen moet willen. ChristenUnie vindt van niet.

 


 

 

 

GroenLinks

 


 

 

SGP

 


 

 
 

D66

 

D66, 1 zetel. Dhr Prinsen zegt dat er niet zozeer over de businesscase, maar wel over de locatie binnen de fractie is gediscussieerd. De grond is onlosmakelijk verbonden aan de businesscase, en dat vormt een hobbel. Zonder stadion zou het antwoord waarschijnlijk nee zijn. Het is de moeite waard om te onderzoeken of het kan.   

Op 11 september is er tijdens de algemene ledenvergadering van de afdeling Apeldoorn gediscussieerd over AGOVV. Klik hier voor meer informatie.

 

20 januari 2012

De stentor van 20 jan 2012 kopte met bovenstaande. (zie artikel) Via een landelijk rapport van de VVD wordt getracht om via staatssecretaris Bleker de grenzen van Natura2000 te laten veranderen.

In 2007 is met succes actie gevoerd tegen de bouw van het nieuwe AGOVV stadion in het bosgebied aan de Europaweg. Nu er blijkbaar weer plannen zijn om dit idiote plan nieuw leven in te blazen zullen we opnieuw ons best doen om de leefbaarheid van deze regio te bewaken en de natuur te beschermen.

 

31 oktober 2007

'Spandoekentwist' op stadionlocatie (bericht de Stentor)

 

Binnen een dag wordt het spandoek verwijderd. Rara, wie zou dát gedaan hebben?

 

27 oktober 2007

Fietstocht met GroenLinks Apeldoorn met landelijke politici; start bij het bos van Goudkuil

 

08 oktober 2007

Minister Verburg (LNV) beantwoordt kamervragen van Groen Links.

 1.  Bent u op de hoogte van de plannen van de voetbalclub AGOVV om een nieuw stadion in Apeldoorn te realiseren?

  Ja, ik ben op de hoogte van het verzoek van de raad aan het college van B&W van Apeldoorn om de door initiatiefnemers voorgestelde locatie te onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek wordt in september verwacht.

 2.  Bent u ermee bekend dat de voorgestelde locatie, het zogenaamde bosje van Goudkuil, nabij rijksweg A1, binnen een Natura 2000-gebied valt?

  Ja.

 3. Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion niet past binnen een Natura 2000-gebied? Zo neen, waarom wel?

  In overeenstemming met de Natuurbeschermingswet geldt dat voor een activiteit met een mogelijk negatieve uitwerking op de instandhoudingsdoelstellingen een vergunning noodzakelijk is. Dat geldt ook voor dit dossier. GS Gelderland zijn voor een dergelijke vergunning het bevoegde gezag. Op basis van de aanvraag voor de vergunning en het daarbij horende onderzoek naar effecten op de hiervoor genoemde doelstellingen moet worden beoordeeld of een vergunning al dan niet in de rede ligt.

 4. Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion, inclusief casino, speelhal en motorzaak, tot verrommeling van de ruimte leidt? Zo neen, waarom niet?

  Deze vraag heeft betrekking op planologische aspecten. GS Gelderland hebben zoekzones voor de uitbreiding van stedelijke functies vastgesteld. In de regio Apeldoorn liggen deze aan de oostzijde van de stad en niet aan de westzijde. Verder is het een gegeven dat zoekzones niet liggen in gebieden die zijn aangewezen of aangemeld in het kader van Natura 2000 (Vogel- en Habitatgebieden). De betrokken locatie is een onderdeel van het aangewezen Vogelrichtlijngebied Veluwe. Planologisch zijn er procedureel en inhoudelijk zeer zware afwegingscriteria geformuleerd in het rijksbeleid, zoals een alternatievenonderzoek en een aantoonbaar maatschappelijk belang, die realisering van een dergelijk initiatief mogelijk moeten maken. Een degelijke afweging zal uit het nadere onderzoek moeten blijken. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een dergelijke afweging positief kan uitvallen. 

 5. Bent u bereid de bouw van een stadion binnen dit Natura 2000-gebied tegen te gaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe?

  1. Ik ben niet het bevoegd gezag om de bouw tegen te houden. Het bevoegd gezag berust bij de provincie. Op planologisch gebied is de gemeente het bevoegd gezag, maar zijn rijkspartners waaronder LNV en VROM betrokken bij de herziening van een bestemmingsplan. Als voornoemd initiatief tot een bestemmingsplanherziening leidt, zal ik dit toetsen volgens de onder vraag 4 genoemde afwegingscriteria.
  2. Lees de brief 
 • Schriftelijke reactie van B&W ontvangen op onze brief van 12-juni (aanbieden van 539 handtekeningen) waarin ze toezegt om in oktober een voorstel aan de raad te doen over de plannen van AGOVV. Brief bekijken klik hier.
 • Bericht van ontvangst gekregen op onze brief van 22-aug (Vragen gesteld aan B&W over de notulen van de vergadering van B&W 21 mei, waarin gewag wordt gemaakt van het informeren van de provincie, terwijl dat op die vergadering niet aan de orde is geweest). Brief bekijken klik hier.

 

11 september 2007

Het Ordens Massief bezocht het tweede deel van de algemene ledenvergadering van D66. D66 wil een standpunt innemen over de plannen en de locatie van AGOVV. Ze hadden een discussie georganiseerd en het Ordens Massief en AGOVV (dhr Doorn) uitgenodigd. Het dilemma van D66; ze is enerzijds een natuurminnende partij en anderzijds is de partij ook sport minded. We hebben benadrukt dat wij sport erg belangrijk vinden en dat wij AGOVV van harte een nieuw stadion gunnen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur. Als dit de enige locatie is omdat de grond gratis in bruikleen wordt gegeven is dat geen overweging om maar bos te kappen. Er zijn genoeg alternatieven.

 

zomer 2007

Het lijkt rustig aan het AGOVV front. Het is immers zomer en de meesten zijn met vakantie. Echter schijn bedriegt. We zijn achter de schermen druk bezig om zoveel mogelijk mensen te bereiken om te voorkomen dat men gaat instemmen met de kap van het bos. We zijn voorbereidingen aan het treffen voor een informatiebijeenkomst.

 

05-juli-2007

De Politieke Markt van 5 juli behandelde de vraag van het college of de Gemeenteraad het de moeite waard vindt om de businesscase van AGOVV verder te onderzoeken en of dat op de bedoelde locatie (terrein achter de Gamma) moet gaan gebeuren. De meerderheid van de Raad stemde voor. Zie ook de Stentor over de PMA en de Stentor over langer blijven in park Berg en Bos.Zie ook de Stentor. Fantastisch dat zoveel mensen reageerden.

 

 

 12 juni

Mw. Leerkes van het Ordens Massief overhandigt wethouder Metz 539 handtekeningen

 

26-mei-2007

Er worden 700 brieven rondgebracht in dat deel van Orden dat het dichts tegen de AGOVV locatie aanligt, en in die straten die als doorgangsroute zullen gaan dienen voor bezoekers aan het nieuwe stadion terrein. We merkten dat we met onze actie ook medestanders van verder af bereiken. Ook uit Ugchelen kwamen steeds meer reacties, waar we erg blij mee waren.

 

feb 2007

Commercieel Park AGOVV

De Apeldoornse businessclub en AGOVV presenteren hun plannen in de Stentor. De bouw moet in een bos aan de rand van Apeldoorn, tussen de wijken Orden en Ugchelen gaan plaatsvinden. Dit stuk bos ligt tussen Carglass en de Ordermolenweg (het zgn. terrein achter de Gamma) (zie satellietfoto en plattegrond). Het is eigendom van dhr Goudkuil en beslaat ruim 110.000 m2 van het Veluws Massief.

De gemeente had eerder al 4 andere locaties aangewezen, deze bleken echter financieel niet haalbaar als de gemeente er geen geld in zou steken. Logisch dat AGOVV en de Apeldoornse Businessclub kiezen voor de goedkoopste en voor hen enige haalbare kavel; een onbebouwd stuk natuurgebied.

De raad van het college moet aangeven of de haalbaarheid van een een complex met stadion, gaming- en gokcentrum en een transferium op de door AGOVV genoemde locatie in een bosgebied aan de Europaweg moet worden onderzocht.

AGOVV heeft in de Stentor haar plannen gepresenteerd.


Behalve het verdwijnen van die natuur zal de overlast die deze plannen met zich mee brengen zijn weerslag hebben op de gemoedelijke en tolerante sfeer die er nu nog overwegend in onze wijken heerst.
Het publiek wat hierdoor wordt aangetrokken zal in onze wijken overlast gaan geven, ondanks de goede bedoelingen van Vermeend. Bovendien zal ook het geplande transferium nog meer extra traffic opleveren voor de toch al drukke, en in de spits overvolle, Europalaan. Waarom dit bij de plannen betrokken wordt is ons een raadsel. De Koningin Julianatoren en De Apenheul zien het zeker niet als oplossing voor de parkeerproblemen, sterker nog, zij zien de plannen als achterhaald.
Aangezien er nog geen officieel standpunt door de gemeente ingenomen is kunnen we niet officieel bezwaar aantekenen. Echter, voordat het besluit gevallen is hebben we als buurt duidelijk kenbaar gemaakt dat we tegen dit plan zijn. Hierna is het plan alleen nog aan te vechten op juridische gronden en dat willen we voorkomen.

In de media verschijnen artikelen over de mogelijke bouw van een stadion, annex speel- en gokterrein aan de Europaweg. Onderstaande artikelen komen veelal uit de Stentor, maar ook uit landelijke kranten of van internet (bijv weblog's):

Januari 2013 

AGOVV failliet verklaard

Januari 2012

 Gemeente doet bod op velden Berg en Bos
 Nieuwe lobby voor AGOVV-stadion in bos

Maart 2011

 Politiek spel AGOVV-stadion kostte miljoenen
 Reactie gemeente op Stentor-vragen AGOVV

April 2011

 Doorn: gemeente verkoos eigen belang

Oktober 2010

 Veel bezwaren plan skyboxen

September 2010

 CDA zet skyboxen AGOVV op helling
 Bestemmingsplan maakt bij AGOVV veel te veel mogelijk, vindt buurt
 Protest tegen AGOVV-plannen

Augustus 2010

 Protest tegen AGOVV-plannen
 AGOVV wil skyboxen snel realiseren
 Amateurs en BVO AGOVV bezegelen samenwerking
 AGOVV mag extra tribunes bouwen

Mei 2010

 Het gaat echt gebeuren: nieuw veld voor AGOVV
 Uitdunning 'bosje van Goudkuil' stilgelegd

Februari 2010

  Bedenkingen raad over extra plaatsen stadion AGOVV

Januari 2010

  Eind in zicht van illegaliteit AGOVV

November 2009

 Pleidooi voor 'ecostadion' AGOVV als inzet van verkeizingen in maart
Faciliteren stadion ja, maar geen 'douceurtje' AGOVV via achterdeur

Oktober 2009

 College wil AGOVV ten dele bijstaan
 AGOVV kan order plaatsen 

september 2009

 'Gras wordt voor onze voeten weggemaaid'

Juli 2009

 Terugkeer Metz op dossier 'denkbaar'
 Metz stoot AGOVV af
 Debat over kwestie AGOVV in najaar
 KNVB geeft AGOVV zeker half jaar uitstel met veld
 AGOVV wil extra tribune voor duel met Ajax

Januari 2009

 Profclub AGOVV 'in de verkoop'
 AGOVV wil van start met tribune

Oktober 2008

 Vragen ChristenUnie over AGOVV
 Supporters zien fusie AGOVV en Eagles niet zitten
 Fusieplan Eagles en AGOVV

 September 2008

 AGOVV- discussie blijft vaag
 Wijkraden ontstemd over verbreken belofte
 AGOVV hoeft geen haast meer te maken 
 Club heeft weer tijd, alles komt goed 
 AGOVV mag blijven zolang het wil

Augustus 2008

 Weer een AGOVV-seizoen op Berg en Bos

Juni 2008

 Raad heeft lot AGOVV in handen
 AGOVV niet blij met college-actie
 College bekent nog geen kleur

Mei 2008

 AGOVV-plan met music hall en megadisco
 Plan hotel bij nieuw stadion

April 2008

 Metz: afhaken Living City niet desastreus
 Bestemmingsplan van AGOVV in herziening

Maart 2008

 Gebieds verbod rond stadion

December 2007

 Druk op AGOVV, maar zonder sanctie
 PvdA wil AGOVV langer respijt geven
 AGOVV krijgt meerdere 'ijkmomenten'

november 2007

 Toch geen voetbalstadion in Apeldoornse natuur (trouw)
 Ordens Massief brengt toost uit op succes
 Berg en Bos ziet van beloftes niets terug
 De Maten zit niet op stadion te wachten
 Langer wachten op gouden tijden
 De Maten zit niet op stadion te wachten
 Wel voetbal en gokken, maar niet in het bos (NRC)
 AGOVV 5 jaar langer op Berg en Bos (met interview wethouder Metz)
 Streep door stadion AGOVV in bosje
 College van B en W Apeldoorn acht bouw voetbalstadion op Goudkuillocatie niet kansrijk (persbericht Gemeente Apeldoorn)
 AGOVV praat over stadion met Van den Ende
 AGOVV geeft bosje Goudkuil nog niet op
 'Dieren lijden onder stadion'

 oktober 2007

 'Spandoekentwist' op stadionlocatie
 Meer vragen over stadion
 Milieudefensie zet fors in op actie tegen bedrijventerreinen
 Gemeente komt met tegenactie
 Apeldoorn vindt imago 'verrommelaar' onterecht
 Haagse scepsis over stadion
 Verburg tegen stadionplannen AGOVV (tevens interview met 2e kamerlid dhr Duyvendak van Groen Links)

 September '07

 Stadion moet van zeer groot belang zijn
 Gemeentelijke plannen omsingelen de Veluwe (Trouw)

 Augustus '07

 Licentiecommissie waakt strak over AGOVVSP stelt vragen over bouw stadion
 Roken en AGOVV houden gemoederen bezig in Apeldoorn
 Groene tocht door een stad met goud in handen'
 Een fietstocht door Apeldoorn met aardig wat verrassingen
 Gokcentrum Apeldoorn Moet
 Actie behoud sprengenbos (bij politieacademie)
 
 AGOVV bevriest onderhandeling (met Hommerson amusement-exploitant)
 Wijkraden zien blijven op Berg en Bos niet zitten
 PvdA: AGOVV op Berg en Bos
 
 Orden luistert in 'hol van de leeuw'Orden op bezoek bij AGOVV
 AGOVV hoopt op snel duidelijkheid van raad 
 Openbaar debat over AGOVV
 Uitspraak van raad gevraagd rond AGOVV
 Raad aan zet rond AGOVV

 

Verzet tegen stadionplan gebundeld

 

Attractieparken zien niets in transferium

 

Touwtrekken om stadion

 

AGOVV wil 1000 vierkante meter grote gokhal in nieuwe stadion

 

'Investeerders staan in de rij voor stadion'

 

AGOVV moet nu op gemeente wachten

 

Transferium bij AGOVV stadion

 

Themapark als grote trekker voor stadion

 

Virtueel themapark

 

AGOVV verzandt in vergunningen

 

Club onderzoekt situatie

 

AGOVV-stadion in beeld

 

Metz wil dat AGOVV met meer opties komt

 

'Gaming' moet stadion leven inblazen

 

AGOVV blijft langer op Berg en Bos

 

AGOVV wil nu achter Gamma

 

Correcties & Aanvullingen : AGOVV niet in 2007, maar uiterlijk in 2008

 

Ook raad houdt druk op AGOVV

 

Stadion AGOVV in tijdnood

 

Nieuw stadion AGOVV ver weg

 

Stadion in 2008 lijkt een utopie

 

Verwarmde seats voor gulle weldoeners

 

Locatie stadion onzeker

 

Verbazing winkelplan bij AGOVV

 

Doorn neemt vechtersmentaliteit mee naar AGOVV

 

Geld voor AGOVV is weer optie

 

Victor Doorn voorzitter van AGOVV

 

Stadion Berg en Bos groeit naar 3500 plaatsen

 

De verhuizing van AGOVV naar een nieuw stadion is onvermijdelijk.

 

Stadionplan AGOVV bomvol hoofdbrekens

 

AGOVV heeft troeven in handen bij herinrichting Berg en Bos

 

Impuls voor park Berg en Bos in Apeldoorn

Kritiek op haast bouw stadion
 Enorme verhuizing bedrijven
 Nieuwe wijk rond stadion AGOVV
 Gemeente en AGOVV tintelen
 Geen extra detailhandel bij stadion'
 AGOVV-stadion in 2008 klaar
 We hebben nog totaal niets gehoord
 Europaweg verreweg beste plekBesluit AGOVV-stadion dit najaarRoep om steun aan AGOVV
 
 Samsung is nog niet zo zeker van groots themapark bij stadion
 AGOVV zoekt naar goedkoopste variant
 Alle stadionplekken zijn nog in beeld
 Ongewenst stadion letterlijk in achtertuin
 Aan de Europaweg is bijna alle grond van Goudkuil
 Stadion aan zuidkant Apeldoorn
 
 Gemeente houdt vaker hand op knip
 Nieuw stadion verre van zaligmakend
 De grote sponsor zoekt een A-merk

Tot jan 2005