20 januari 2012

De stentor van 20 jan 2012 kopte met bovenstaande. (zie artikel) Via een landelijk rapport van de VVD wordt getracht om via staatssecretaris Bleker de grenzen van Natura2000 te laten veranderen.

In 2007 is met succes actie gevoerd tegen de bouw van het nieuwe AGOVV stadion in het bosgebied aan de Europaweg. Nu er blijkbaar weer plannen zijn om dit idiote plan nieuw leven in te blazen zullen we opnieuw ons best doen om de leefbaarheid van deze regio te bewaken en de natuur te beschermen.

 

31 oktober 2007

'Spandoekentwist' op stadionlocatie (bericht de Stentor)

 

Binnen een dag wordt het spandoek verwijderd. Rara, wie zou dát gedaan hebben?

 

27 oktober 2007

Fietstocht met GroenLinks Apeldoorn met landelijke politici; start bij het bos van Goudkuil

 

08 oktober 2007

Minister Verburg (LNV) beantwoordt kamervragen van Groen Links.

 1.  Bent u op de hoogte van de plannen van de voetbalclub AGOVV om een nieuw stadion in Apeldoorn te realiseren?

  Ja, ik ben op de hoogte van het verzoek van de raad aan het college van B&W van Apeldoorn om de door initiatiefnemers voorgestelde locatie te onderzoeken. Het resultaat van dit onderzoek wordt in september verwacht.

 2.  Bent u ermee bekend dat de voorgestelde locatie, het zogenaamde bosje van Goudkuil, nabij rijksweg A1, binnen een Natura 2000-gebied valt?

  Ja.

 3. Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion niet past binnen een Natura 2000-gebied? Zo neen, waarom wel?

  In overeenstemming met de Natuurbeschermingswet geldt dat voor een activiteit met een mogelijk negatieve uitwerking op de instandhoudingsdoelstellingen een vergunning noodzakelijk is. Dat geldt ook voor dit dossier. GS Gelderland zijn voor een dergelijke vergunning het bevoegde gezag. Op basis van de aanvraag voor de vergunning en het daarbij horende onderzoek naar effecten op de hiervoor genoemde doelstellingen moet worden beoordeeld of een vergunning al dan niet in de rede ligt.

 4. Deelt u het standpunt dat de bouw van een stadion, inclusief casino, speelhal en motorzaak, tot verrommeling van de ruimte leidt? Zo neen, waarom niet?

  Deze vraag heeft betrekking op planologische aspecten. GS Gelderland hebben zoekzones voor de uitbreiding van stedelijke functies vastgesteld. In de regio Apeldoorn liggen deze aan de oostzijde van de stad en niet aan de westzijde. Verder is het een gegeven dat zoekzones niet liggen in gebieden die zijn aangewezen of aangemeld in het kader van Natura 2000 (Vogel- en Habitatgebieden). De betrokken locatie is een onderdeel van het aangewezen Vogelrichtlijngebied Veluwe. Planologisch zijn er procedureel en inhoudelijk zeer zware afwegingscriteria geformuleerd in het rijksbeleid, zoals een alternatievenonderzoek en een aantoonbaar maatschappelijk belang, die realisering van een dergelijk initiatief mogelijk moeten maken. Een degelijke afweging zal uit het nadere onderzoek moeten blijken. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat een dergelijke afweging positief kan uitvallen. 

 5. Bent u bereid de bouw van een stadion binnen dit Natura 2000-gebied tegen te gaan? Zo neen, waarom niet? Zo ja, hoe?

  1. Ik ben niet het bevoegd gezag om de bouw tegen te houden. Het bevoegd gezag berust bij de provincie. Op planologisch gebied is de gemeente het bevoegd gezag, maar zijn rijkspartners waaronder LNV en VROM betrokken bij de herziening van een bestemmingsplan. Als voornoemd initiatief tot een bestemmingsplanherziening leidt, zal ik dit toetsen volgens de onder vraag 4 genoemde afwegingscriteria.
  2. Lees de brief 
 • Schriftelijke reactie van B&W ontvangen op onze brief van 12-juni (aanbieden van 539 handtekeningen) waarin ze toezegt om in oktober een voorstel aan de raad te doen over de plannen van AGOVV. Brief bekijken klik hier.
 • Bericht van ontvangst gekregen op onze brief van 22-aug (Vragen gesteld aan B&W over de notulen van de vergadering van B&W 21 mei, waarin gewag wordt gemaakt van het informeren van de provincie, terwijl dat op die vergadering niet aan de orde is geweest). Brief bekijken klik hier.

 

11 september 2007

Het Ordens Massief bezocht het tweede deel van de algemene ledenvergadering van D66. D66 wil een standpunt innemen over de plannen en de locatie van AGOVV. Ze hadden een discussie georganiseerd en het Ordens Massief en AGOVV (dhr Doorn) uitgenodigd. Het dilemma van D66; ze is enerzijds een natuurminnende partij en anderzijds is de partij ook sport minded. We hebben benadrukt dat wij sport erg belangrijk vinden en dat wij AGOVV van harte een nieuw stadion gunnen, maar dat dit niet ten koste mag gaan van de natuur. Als dit de enige locatie is omdat de grond gratis in bruikleen wordt gegeven is dat geen overweging om maar bos te kappen. Er zijn genoeg alternatieven.

 

zomer 2007

Het lijkt rustig aan het AGOVV front. Het is immers zomer en de meesten zijn met vakantie. Echter schijn bedriegt. We zijn achter de schermen druk bezig om zoveel mogelijk mensen te bereiken om te voorkomen dat men gaat instemmen met de kap van het bos. We zijn voorbereidingen aan het treffen voor een informatiebijeenkomst.

 

05-juli-2007

De Politieke Markt van 5 juli behandelde de vraag van het college of de Gemeenteraad het de moeite waard vindt om de businesscase van AGOVV verder te onderzoeken en of dat op de bedoelde locatie (terrein achter de Gamma) moet gaan gebeuren. De meerderheid van de Raad stemde voor. Zie ook de Stentor over de PMA en de Stentor over langer blijven in park Berg en Bos.Zie ook de Stentor. Fantastisch dat zoveel mensen reageerden.

 

 

 12 juni

Mw. Leerkes van het Ordens Massief overhandigt wethouder Metz 539 handtekeningen

 

26-mei-2007

Er worden 700 brieven rondgebracht in dat deel van Orden dat het dichts tegen de AGOVV locatie aanligt, en in die straten die als doorgangsroute zullen gaan dienen voor bezoekers aan het nieuwe stadion terrein. We merkten dat we met onze actie ook medestanders van verder af bereiken. Ook uit Ugchelen kwamen steeds meer reacties, waar we erg blij mee waren.

 

feb 2007

Commercieel Park AGOVV

De Apeldoornse businessclub en AGOVV presenteren hun plannen in de Stentor. De bouw moet in een bos aan de rand van Apeldoorn, tussen de wijken Orden en Ugchelen gaan plaatsvinden. Dit stuk bos ligt tussen Carglass en de Ordermolenweg (het zgn. terrein achter de Gamma) (zie satellietfoto en plattegrond). Het is eigendom van dhr Goudkuil en beslaat ruim 110.000 m2 van het Veluws Massief.

De gemeente had eerder al 4 andere locaties aangewezen, deze bleken echter financieel niet haalbaar als de gemeente er geen geld in zou steken. Logisch dat AGOVV en de Apeldoornse Businessclub kiezen voor de goedkoopste en voor hen enige haalbare kavel; een onbebouwd stuk natuurgebied.

De raad van het college moet aangeven of de haalbaarheid van een een complex met stadion, gaming- en gokcentrum en een transferium op de door AGOVV genoemde locatie in een bosgebied aan de Europaweg moet worden onderzocht.

AGOVV heeft in de Stentor haar plannen gepresenteerd.


Behalve het verdwijnen van die natuur zal de overlast die deze plannen met zich mee brengen zijn weerslag hebben op de gemoedelijke en tolerante sfeer die er nu nog overwegend in onze wijken heerst.
Het publiek wat hierdoor wordt aangetrokken zal in onze wijken overlast gaan geven, ondanks de goede bedoelingen van Vermeend. Bovendien zal ook het geplande transferium nog meer extra traffic opleveren voor de toch al drukke, en in de spits overvolle, Europalaan. Waarom dit bij de plannen betrokken wordt is ons een raadsel. De Koningin Julianatoren en De Apenheul zien het zeker niet als oplossing voor de parkeerproblemen, sterker nog, zij zien de plannen als achterhaald.
Aangezien er nog geen officieel standpunt door de gemeente ingenomen is kunnen we niet officieel bezwaar aantekenen. Echter, voordat het besluit gevallen is hebben we als buurt duidelijk kenbaar gemaakt dat we tegen dit plan zijn. Hierna is het plan alleen nog aan te vechten op juridische gronden en dat willen we voorkomen.