Goudkuil blijft bomen kappen, nu aan de Ordermolenweg

 

Afgelopen weken is er veel te doen geweest omtrent het kappen van bos door dhr Goudkuil. Eerst werd er heel veel gekapt (alleen grote loofbomen) in het stuk bos aan de Europaweg. Dit bos is van dhr. Goudkuil, die het een aantal jaar geleden al probeerde bebouwen met een voetbal stadion. Gelukkig is dat toen tegengehouden. De buurt vreesde dat hij alles zou gaan kappen om zo te proberen om de natuurbeschermingsmaatregelen van zijn bos af te krijgen. Dan pas kan hij zijn investering te gelde maken.

Stichting het Ordens Massief had ondertussen de provincie, in de hoedanigheid van handhaver, gevraagd om te komen inspecteren. Hoewel de Provincie vond dat de grens van het toelaatbare was bereikt, ging het kappen nog enkele weekenden door. Dat leidde ertoe dat verontruste buurtbewoners de politie hebben gewaarschuwd en die heeft de kap tijdelijk stilgelegd. Daarna is de Provincie opnieuw komen kijken en is de kap in het bos aan de Europaweg gestopt, en verplaatst naar het bos aan de Ordermolenweg. Dat bos heeft dhr Goudkuil zomer 2015 in bezit gekregen.

Er is een bijeenkomst geweest met de opzichter van de Provincie en een groot aantal buurtbewoners. Daarin werd duidelijk dat dit kappen nog net te bestempelen is als dunning, en daarmee is het legaal. Ook werd duidelijk dat verdere kap te ver gaat en dat er dan een herplantingsplicht wordt opgelegd. Dus ook als alle bommen omwaaien of omgekapt worden blijft dit terrein vallen onder de beschermingsmaatregelen van Natura 2000, de Vogelrichlijn, de Habitatrichtlijn, de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet.

We blijven de ontwikkelingen nauwlettend volgen. En met ons de vele buurtbewoners.

 

Illegale kap in het Goudkuil bos aan de Europaweg

Omwonenden maakten ons attent op het kappen van bomen in het strikt beschermde bos aan de Europaweg. Hoewel het bos beschermd is onder de wetgeving Natura2000 en de EHS heeft de eigenaar besloten dat er in het bos gekapt moet worden. Hoewel er tussen 15 maart en 15 augustus nergens in Nederland gekapt mag worden (ivm broedseizoen) geldt dat blijkbaar niet voor dit stuk bos. Het dunnen van het bos is toegestaan in het kader van beheer en onderhoud van het bos, ook al valt het bos onder Natura2000 en de EHS. Alleen niet in de genoemde periode. En er mogen geen open plekken ontstaan die zich niet meer kunnen sluiten. Wordt er meer gekapt dan past bij dunnen dan geldt er een herplant plicht.
We zijn ook erg benieuwd of de vereiste onderzoeken gedaan zijn, naar flora en fauna, zoals verplicht in de flora en faunawet.

Inmiddels heeft het Ordensmassief de gemeente ingelicht en hebben we samen met een medewerker van de gemeente ter plaatse gekeken. Ook de provincie is samen met de AID (Algemene Inspectie Dienst van het ministerie LNV) komen kijken. Zij hebben  per direct de kap stil gelegd. Er mag pas weer gekapt worden als het broedseizoen over is.

Bovendien mag er alleen gekapt worden in het kader van dunning. En we zullen in de gaten houden of er niet stiekem meer gekapt wordt. Zo ja, dan zullen we via de provincie eisen dat er herplant wordt verricht.

 

Voor meer informatie over de boswet klik hier

Lees reacties op ApeldoornDirect.nl

Reactie van Provincie op forse bomenkap Goudkuilbos in 2015

 
Naar aanleiding van de opnieuw forse bomenkap in het goudkuilbos hebben we de Provincie gevraagd een nul meting te doen om verdere aftakeling van het bos in de gaten te houden.

Hier vindt u het antwoord van de Provincie.