Wat is Natura 2000?


Natura 2000 is het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie, die beschermd worden op grond van de Vogelrichtlijn (1979) en de Habitatrichtlijn (1992) en derhalve vallen onder de Natuurbeschermingswet 1998. Deze richtlijnen geven aan welke typen natuur en welke soorten moeten worden beschermd. De lidstaten wijzen daarvoor speciale beschermingszones aan en moeten instandhoudingsmaatregelen nemen om deze gebieden te beschermen. Tot op heden hebben de lidstaten meer dan 15.000 gebieden, met een totale oppervlakte van meer dan 420.000 km2 (15% van het EU-grondgebied) aangewezen.

 

Wat is de doelstelling van Natura 2000?


De biodiversiteit loopt wereldwijd sterk terug. Om de biodiversiteit te waarborgen wil het rijkbedreigde en waardevolle habitattypen en soorten in stand houden en zo nodig herstellen. De Natura 2000-gebieden zijn hiervoor geselecteerd. Met de Nederlandse bijdrage aan Natura 2000 wordt voorkomen dat de natuur verder achteruitgaat. Behoud en herstel van de biodiversiteit in de Europese Unie is het doel.

 

Welke natuur wordt beschermd met Natura 2000?


Het gaat zowel om specifieke land- en waterzones (natuurlijke habitats, kortweg habitattypen) als om leefgebieden van specifieke soorten (habitats van soorten). Veelal zijn het soorten en habitattypen waar het slecht mee gaat of welke voornamelijk in Europa voorkomen. Deze habitattypen en soorten staan vermeld op bijlagen bij beide richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn). Elke lidstaat wijst een selectie van gebieden aan waar bijzondere soorten en habitattypen voorkomen. Niet alle soorten en habitattypen komen in elke lidstaat voor.

 Voor meer informatie: www.natura2000.nl.

 

Beheerplannen Natura 2000

 

Voor alle Natura 2000-gebieden moeten beheerplannen opgesteld worden. In een beheerplan wordt vastgelegd hoe en wanneer de doelen voor een gebied gehaald worden (instandhoudingsdoelstellingen). Activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden (landbouw, recreatie, waterbeheer) die negatieve effecten op de natuur(doelen) hebben, kunnen ook in het beheerplan geregeld worden. Hiermee wordt een integrale aanpak bewerkstelligd.

 

Beheerplan opstellen

 

Een beheerplan moet worden vastgesteld binnen drie jaar nadat een gebied als Natura 2000-gebied is aangewezen. Het wordt voor maximaal zes jaar vastgesteld, daarna volgt een nieuw plan.

De provincies zijn in principe verantwoordelijk voor het opstellen van beheerplannen. Het Rijk stelt beheerplannen op voor Natura 2000-gebieden die worden beheerd door de staat (of onder verantwoordelijkheid vallen van de staat). Wie voor wat het voortouw neemt, staat in onderstaand document 'Overzicht contactpersonen beheerplannen per Natura 2000-gebied'.

Beheerplannen worden opgesteld in nauw overleg met eigenaren, gebruikers en andere betrokken overheden, met name gemeenten, waterschappen en provincies.

Zie ook:

Site Provincie Gelderland
 Veluwe aangewezen als Natura 2000-gebied
 Hoe verloopt het Natura 2000-proces?
 Natuur in Gelderland

Site Min van Economische Zaken
 Beschermde natuur in Nederland: soorten en gebieden in wetgeving en beleid